Káma Erotika Barlang, Debrecen, Csapó utca 51 (pince) Nyitvatartás: H-SZO 10:00-20:00

Kérdésed van? Hívj bátran! +36 30 619 3637

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 2024-02-19-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

https://www.maciamalnasban.hu/ - hatályos ettől a naptól: 2024-02-19

 

Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Jelen webáruház ÁSZF a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral készült.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Futura-ker 2001 Bt

Székhely: 4024 Debrecen, Csapó utca 1-3. IV/14.

Levelezési cím: Káma Erotika Barlang 4029 Debrecen, Csapó utca 51. Székelykapus ház Pince

Üzlet, átvételi pont címe: Káma Erotika Barlang 4029 Debrecen, Csapó utca 51. Székelykapus ház Pince

Nyilvántartásba vevő hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 09-06-011153

Adószám: 21147995-2-09

Képviselő: Kánnár Gergely

Telefonszám: 06303874242

Itt is elér bennünket: 06306193637

E-mail: info@maciamalnasban.hu

Itt is elér bennünket: kama.erotika.barlang@gmail.com

Honlap: https://www.maciamalnasban.hu/

Bankszámlaszám: 10702064-69272868-51100005

Tárhelyszolgáltató adatai

Fogalmak

Áru: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt:

 • ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint
 • ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru)

Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit

Digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse

Gyártó: az Áru előállítója, importált Áru esetén az Árut az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel

Interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják

Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy - átalakítás szükségessége nélkül - együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Árak

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os Áru esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált Áru).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az Árut vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó az Árukkal kapcsolatos szavatossági igényt vagy az Eladó magatartásával, tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos panaszát az alábbi elérhetőségeken és módokon terjesztheti elő:

 • Személyesen szóban az alábbi címen: Káma Erotika Barlang 4029 Debrecen, Csapó utca 51. Székelykapus ház Pince
 • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
 • Hétfő: 10:00-20:00
  Kedd: 10:00-20:00
  Szerda: 10:00-20:00
  Csütörtök: 10:00-20:00
  Péntek: 10:00-20:00
  Szombat: 10:00-20:00
  Vasárnap: zárva

  • Írásban az alábbi internetes oldalon keresztül: https://www.maciamalnasban.hu/
  • Írásban az alábbi email címen keresztül: info@maciamalnasban.hu, kama.erotika.barlang@gmail.com
  • Írásban postai úton: Káma Erotika Barlang 4029 Debrecen, Csapó utca 51. Székelykapus ház Pince

 • Személyesen szóban az alábbi telefonszámon keresztül: 06303874242

 

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben igazolható módon megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás tett-e a Békéltető Testületi döntéssel kapcsolatos általános alávetési nyilatkozatot.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatalok.hu/

Bírósági eljárás

Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás

Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy az Ön által a kérelemben megjelölt Békéltető Testülethez fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület – kivéve, ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér - a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg (a továbbiakban: online meghallgatás).

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében kötelesek vagyunk a békéltető testület felhívására határidőn belül válasziratunkat megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu


Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Budapest

 

Elérhetőség:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu
Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Pécs
Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: baranyabekeltetes.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Miskolc
Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: 06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: bekeltetes.borsodmegye.hu
Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Szeged
Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu
Honlap: bekeltetes-csongrad.hu
Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Székesfehérvár
Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Győr
Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: bekeltetesgyor.hu
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Debrecen
Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: hbmbekeltetes.hu
Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Pest Vármegye

 

Elérhetőség:
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: 
panaszrendezes.hu

Békéltető Testületi eljárás fogyasztónak nem minősülő személyek esetén

A fogyasztóvédelmi törvény alapján a Békéltető Testületi eljárás tekintetében fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A fogyasztói minőség fennállását a Békéltető Testület jogosult ellenőrizni és vizsgálni. Az eljárás szabályaira a Békéltető Testület alatt írt szabályok az irányadóak.

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Fogyasztó Barát értékelések

Tájékoztatjuk a Vevőket, hogy az Eladó igénybe veszi Honlapján a Fogyasztó Barát értékelési rendszert. Az értékelési rendszer nem az egyes Áruk, hanem az Eladó (a webshop) értékelését teszi lehetővé, az értékelési rendszerben az alábbi technikai intézkedések biztosítják, hogy csak tényleges vásárlók adhassanak le értékelést:

 1. a rendszer az azt használó webshoptól függetlenül működik oly módon, hogy a vásárlást követően nyílik fel az értékelő WIDGET, és a leadott értékeléseket a Fogyasztó Barát (JUTASA Kft.) tárolja a saját rendszerében.
 2. vélemény leadására szintén csak úgy van mód, hogy a vásárlást követően a Fogyasztó Barát részére megadott e-mail címre küldött e-mailben tud a tényleges vásárló véleményt írni.

Az értékelési rendszert használó webshopnak sem az értékelések sem a vélemények törlésére nincs technikai lehetősége.

A fentiek következtében a rendszer csak valós vásárlók értékeléseit és véleményeit tartalmazza, és a rendszer a pozitív és negatív vélemények között nem tesz különbséget, azokat egyaránt megjeleníti.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

Tájékoztatás a digitális elemeket tartalmazó áruk működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

Az Áruk lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható Áruk lényeges tulajdonságairól az egyes Áruknál szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra az Áru. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló az Eladó felé.

A honlap használata

A vásárlás nem regisztrációhoz kötött.

Az Áru kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes Árukat. Az egyes Árukra kattintva találja az Áru fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. 

Kosárba helyezés

Az Áru kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú -  Árut a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba az Árut, ha nem biztos abban, hogy az adott Árut meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott Áruk, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Rendelés véglegesítése" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti Áruk eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb Áruk helyezhetőek, illetve a kívánt darabszám megváltoztatható.

Amennyiben Ön a kiválasztott Árut a Kosárba helyezi, úgy külön ablak ugrik fel „Az Árut hozzáadtuk a kosárhoz” szöveggel. Amennyiben Ön nem kíván több Árut kiválasztani, úgy kattintson a „Tovább a kosárhoz” gombra! Amennyiben a kiválasztott Árut szeretné ismét megnézni, vagy újabb Árut szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a „Vissza az Áruhoz” gombra!

A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott Árukat eltávolítani a kosárból, illetve az Áru darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett Áruk árát is.
Amennyiben Ön nem kíván további Árukat kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Vásárlói adatok megadása

 „Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott Áruk megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. A „Szállítási szolgáltatás” dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt Árut személyesen kívánja átvenni (személyes átvétel), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén. 

A „Felhasználói adatok” szövegdobozban e-mail címét, a „Számlázási információ” szövegdobozban teljes nevét, címét, telefonszámát tudja megadni. A ”Szállítási információ” szövegdobozban a rendszer automatikusan a „Számlázási információ” során megadott adatokat tárolja. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a szállítást, kérjük távolítsa el a pipát. A „Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.

A rendelés áttekintése

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés áttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).

 

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt Áruknak, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „ ” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. 

Ön a „ ”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Eladó köteles a megrendelésének megérkezését a Vásárló felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás, ajánlat elfogadása).

Fizetési módok

Átvételi módok, átvételi díjak

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt Árut, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy az Áru nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

Eladó visszatarthatja az Áru átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy az Áru árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Áru esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben az Áru ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Külföldre történő értékesítés

Az Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli Vásárlókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt Áruk kiszállítását/átvételét.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, az Eladó nem köteles a Vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni a Vásárlóval.

Az Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Áruval kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

Az Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Áru esetében.

A Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,

Az Eladó visszatarthatja az Áru átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy az Áru árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Áru esetén a Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt az Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben az Áru ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Az Eladó az Áru átadása érdekében a magyar Vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi Vásárlóknak is.

Amennyiben a Vásárló az ÁSZF szerint kérheti az Áru szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

Amennyiben a Vásárló az ÁSZF szerint választhatja az Áru személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi Vásárló is.

Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy az Áru szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar Vásárlót ez a jog nem illet meg.

Az Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben a Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg az Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, az Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti a Vásárló számára.


Fogyasztói tájékoztató

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) Áru adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) az Árunak,
ab) több Áru adásvételekor, ha az egyes Áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Árunak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 naptári nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az Áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi.

Írásban történő elállás vagy felmondás esetén elegendő az elállási vagy felmondási nyilatkozatot elküldeni határidőn belül.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó az Árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

Az Áru visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az Árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által az Áru átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt elküldi.

Az Áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A fogyasztó viseli az Áru visszaküldésének közvetlen költségét. Az Árut az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött Árut nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok szerint az elállási jog nem gyakorolható, vagy csak feltételekkel gyakorolható, a Vásárlót nem illeti meg a kipróbálási célú használat sem.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, jelen kivételi esetre csak akkor lehet hivatkozni, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
 2. olyan Áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Áru tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású Áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan Áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Áruval;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha az Eladó a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát, továbbá a vállalkozás visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

Az áruk megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra, kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás fogyasztói szerződésekre vonatkozóan

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet figyelembevételével készült

A Fogyasztói tájékoztató kizárólag fogyasztónak minősülő Vevőkre vonatkozik, a fogyasztónak nem minősülő vásárlóra vonatkozó szabályok külön fejezetben szerepelnek.

A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés esetében

A szerződésszerű teljesítés követelményei általánosan fogyasztói szerződés keretében eladott áruk és digitális elemet tartalmazó áruk esetében

Az Árunak és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.  

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező Árunak

 • meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel
 • alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadott
 • rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást - és
 • biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön - továbbá- a szerződés tárgyát képező Árunak

 • alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú Áru esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír
 • rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú Áru esetén szokásos, figyelembe véve az Eladó, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy az Áru konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését
 • rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást - és
 • meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett Áru tulajdonságainak, leírásának.

Az Árunak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha az Eladó bizonyítja, hogy

 • a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie
 • a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették vagy
 • a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

Az áru adásvételére irányuló szerződés hibás teljesítése

Az Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy  

a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt az Eladó végezte el, vagy az Eladó felelősségvállalása mellett végezték el; vagy

b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés az Eladó által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut az Eladó helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés az Eladó felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell az Eladó által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, az Eladó felel az áru digitális tartalommal kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy következik be vagy válik felismerhetővé.

A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott digitális elemeket tartalmazó áru esetében

Digitális elemeket tartalmazó áru esetében az Eladónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.  

Az Eladónak a frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés

 • a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy
 • a digitális tartalom meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éves időszakon keresztül kell biztosítania.

Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, az Eladó nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

a) az Eladó tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és

b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem az Eladó által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt leírtaktól, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

Szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott digitális tartalom értékesítése esetén

Az Eladó a digitális tartalmat a fogyasztónak szolgáltatja, illetve nyújtja. A felek eltérő megállapodásának hiányában Az Eladó a szerződéskötést követően indokolatlan késedelem nélkül szolgáltatja a fogyasztónak a digitális tartalmat, a szerződéskötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verzióban.

A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha a digitális tartalom vagy - az ahhoz való hozzáféréshez szükséges vagy annak letöltésére alkalmas - bármely megoldás a fogyasztóhoz, illetve a fogyasztó által e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális eszközre került.

Az Eladónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon a digitális tartalom olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek a digitális tartalomdigitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint megkapja azokat.

Ha a szerződés alapján a digitális tartalom szolgáltatása meghatározott időtartamon keresztül folyamatosan történik, a digitális tartalom tekintetében a teljesítés szerződésszerűségét a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül az Eladó által rendelkezésre bocsátott frissítéseket, az Eladó nem felel a szolgáltatás hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

 • az Eladó tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és
 • a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem az Eladó által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy a digitális tartalom valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt meghatározott követelményektől, és a szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

Hibásan teljesít az Eladó, ha a digitálistartalom-szolgáltatás hibája a fogyasztó digitális környezetébe való szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy

 • a digitális tartalom integrálását az Eladó végezte el, vagy az integrálást az Eladó felelősségvállalása mellett végezték; vagy
 • a digitális tartalmat a fogyasztónak kell integrálnia, és a szakszerűtlen integrálást az Eladó által rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások hiányosságai okozták.

Ha a szerződés a digitális tartalomdigitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, az Eladó felel a digitális tartalommal kapcsolatos hibáért, amennyiben a hiba a szerződésben meghatározott időtartam alatt következik be, vagy válik felismerhetővé.

Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítés időpontjától számított egy éven belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem teljesít hibásan ugyanakkor az Eladó, ha bizonyítja, hogy a fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta a fogyasztót.

A fogyasztó köteles együttműködni az Eladóval annak érdekében, hogy az Eladó - a műszaki szempontból rendelkezésére álló és a fogyasztó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával - meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a fogyasztó digitális környezete. Ha a fogyasztó nem tesz eleget ennek az együttműködési kötelezettségének, miután az Eladó e kötelezettségről a szerződéskötést megelőzően világosan és érthető módon tájékoztatta, a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy

 • a teljesítést követő egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, vagy
 • a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás, a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt Áruk esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt Áru ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve az Áru hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 • az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket
  • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
  • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
 • megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy
 • az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Általánosan érvényesülő szabály, hogy:

 • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
 • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 • a Fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut és
 • az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő az Árut rendeltetésszerűen nem tudja használni.

Az Árunak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az Árut az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (Áru) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül az Áru hibásnak?

Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az Áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

A jótállásból eredő jogok jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Emellett az Eladó önként is jótállást vállalhat, amely esetben a Fogyasztónak minősülő vásárló számára jótállási nyilatkozatot kell átadnia.

A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában.

A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

 • az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a Fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti
 • a jótállásra kötelezett nevét és címét
 • a Fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást
 • azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
 • a jótállás feltételeit,
 • az Áru vételárát.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg kötelező jótállás esetén?Jótállási jogok

A Vásárló jótállási joga alapján kijavítási vagy kicserélési igénnyel élhet, a jogszabályban biztosított esetekben árleszállítást kérhet, vagy végső soron elállhat a szerződéstől, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

  1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

A Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

 • ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

 • az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
 • amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Kivételek a jótállás alól

A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ezen Áruk esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

Az Eladó önkéntes jótállási vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy az Áru az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül az Árut ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Az áruk megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra, kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás fogyasztónak nem minősülő Vevők esetében

Kellékszavatossági jogok általános szabályai

Fogyasztónak nem minősülő Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt Áruk esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt Áru ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

Termékszavatosság és Jótállás

A termékszavatosság, valamint a kötelező jótállás csak fogyasztónak minősülő vásárlót illet meg.

Amennyiben az Eladó adott Áruhoz önként jótállás biztosít, ezt az Áru megvásárlása során külön jelzi.

Amennyiben az Áruhoz a gyártó a fogyasztónak nem minősülő vásárlókra is kiterjedő gyártói jótállást biztosít, azt közvetlenül a gyártónál lehet érvényesíteni.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztatóElfogadás dátuma: 2024-02-19

Adatkezelő

Név: Futura-ker 2001 Bt 

Székhely: 4024 Debrecen, Csapó utca 1-3. IV/14.

Levelezési cím, panaszkezelés: Káma Erotika Barlang 4029 Debrecen, Csapó utca 51. Székelykapus ház Pince

E-mail: info@maciamalnasban.hu, kama.erotika.barlang@gmail.com

Telefonszám: 06303874242, 06306193637

Weboldal: https://www.maciamalnasban.hu/

A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Alapvetően három típusú cookiet különböztetünk meg, a működéshez elengedhetetlen cookie-t, ami a Weboldal megfelelő működését szolgálja, statisztikai célú és marketing célú cookiekat.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása a statisztikai és a marketing célú cookie-k esetében, valamint a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a Weboldal működésének biztosításához szükséges jogos érdek, a működéshez szükséges cookiek esetében.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

 

Az adatkezelés időtartama
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

 

Az adatkezelés jogalapja
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

A személyes adatok címzettjei

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön a jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panaszai a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén az Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért, mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje az Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit az Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy az Adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszámok: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt. 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia. 

Fogyasztói tájékoztató


Fogyasztói tájékoztató

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) Áru adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) az Árunak,
ab) több Áru adásvételekor, ha az egyes Áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Árunak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 naptári nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az Áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi.

Írásban történő elállás vagy felmondás esetén elegendő az elállási vagy felmondási nyilatkozatot elküldeni határidőn belül.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó az Árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

Az Áru visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az Árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által az Áru átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt elküldi.

Az Áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A fogyasztó viseli az Áru visszaküldésének közvetlen költségét. Az Árut az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött Árut nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok szerint az elállási jog nem gyakorolható, vagy csak feltételekkel gyakorolható, a Vásárlót nem illeti meg a kipróbálási célú használat sem.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, jelen kivételi esetre csak akkor lehet hivatkozni, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
 2. olyan Áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Áru tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású Áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan Áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Áruval;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha az Eladó a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát, továbbá a vállalkozás visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

Az áruk megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra, kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás fogyasztói szerződésekre vonatkozóan

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet figyelembevételével készült

A Fogyasztói tájékoztató kizárólag fogyasztónak minősülő Vevőkre vonatkozik, a fogyasztónak nem minősülő vásárlóra vonatkozó szabályok külön fejezetben szerepelnek.

A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés esetében

A szerződésszerű teljesítés követelményei általánosan fogyasztói szerződés keretében eladott áruk és digitális elemet tartalmazó áruk esetében

Az Árunak és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.  

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező Árunak

 • meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel
 • alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadott
 • rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást - és
 • biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön - továbbá- a szerződés tárgyát képező Árunak

 • alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú Áru esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír
 • rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú Áru esetén szokásos, figyelembe véve az Eladó, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy az Áru konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését
 • rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást - és
 • meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett Áru tulajdonságainak, leírásának.

Az Árunak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha az Eladó bizonyítja, hogy

 • a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie
 • a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették vagy
 • a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

Az áru adásvételére irányuló szerződés hibás teljesítése

Az Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy  

a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt az Eladó végezte el, vagy az Eladó felelősségvállalása mellett végezték el; vagy

b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés az Eladó által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut az Eladó helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés az Eladó felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell az Eladó által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, az Eladó felel az áru digitális tartalommal kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy következik be vagy válik felismerhetővé.

A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott digitális elemeket tartalmazó áru esetében

Digitális elemeket tartalmazó áru esetében az Eladónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.  

Az Eladónak a frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés

 • a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy
 • a digitális tartalom meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éves időszakon keresztül kell biztosítania.

Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, az Eladó nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

a) az Eladó tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és

b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem az Eladó által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt leírtaktól, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

Szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott digitális tartalom értékesítése esetén

Az Eladó a digitális tartalmat a fogyasztónak szolgáltatja, illetve nyújtja. A felek eltérő megállapodásának hiányában Az Eladó a szerződéskötést követően indokolatlan késedelem nélkül szolgáltatja a fogyasztónak a digitális tartalmat, a szerződéskötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verzióban.

A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha a digitális tartalom vagy - az ahhoz való hozzáféréshez szükséges vagy annak letöltésére alkalmas - bármely megoldás a fogyasztóhoz, illetve a fogyasztó által e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális eszközre került.

Az Eladónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon a digitális tartalom olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek a digitális tartalomdigitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint megkapja azokat.

Ha a szerződés alapján a digitális tartalom szolgáltatása meghatározott időtartamon keresztül folyamatosan történik, a digitális tartalom tekintetében a teljesítés szerződésszerűségét a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül az Eladó által rendelkezésre bocsátott frissítéseket, az Eladó nem felel a szolgáltatás hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

 • az Eladó tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és
 • a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem az Eladó által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy a digitális tartalom valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt meghatározott követelményektől, és a szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

Hibásan teljesít az Eladó, ha a digitálistartalom-szolgáltatás hibája a fogyasztó digitális környezetébe való szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy

 • a digitális tartalom integrálását az Eladó végezte el, vagy az integrálást az Eladó felelősségvállalása mellett végezték; vagy
 • a digitális tartalmat a fogyasztónak kell integrálnia, és a szakszerűtlen integrálást az Eladó által rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások hiányosságai okozták.

Ha a szerződés a digitális tartalomdigitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, az Eladó felel a digitális tartalommal kapcsolatos hibáért, amennyiben a hiba a szerződésben meghatározott időtartam alatt következik be, vagy válik felismerhetővé.

Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítés időpontjától számított egy éven belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem teljesít hibásan ugyanakkor az Eladó, ha bizonyítja, hogy a fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta a fogyasztót.

A fogyasztó köteles együttműködni az Eladóval annak érdekében, hogy az Eladó - a műszaki szempontból rendelkezésére álló és a fogyasztó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával - meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a fogyasztó digitális környezete. Ha a fogyasztó nem tesz eleget ennek az együttműködési kötelezettségének, miután az Eladó e kötelezettségről a szerződéskötést megelőzően világosan és érthető módon tájékoztatta, a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy

 • a teljesítést követő egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, vagy
 • a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás, a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt Áruk esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt Áru ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve az Áru hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 • az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket
  • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
  • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
 • megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy
 • az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Általánosan érvényesülő szabály, hogy:

 • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
 • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 • a Fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut és
 • az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő az Árut rendeltetésszerűen nem tudja használni.

Az Árunak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az Árut az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (Áru) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül az Áru hibásnak?

Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az Áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

A jótállásból eredő jogok jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Emellett az Eladó önként is jótállást vállalhat, amely esetben a Fogyasztónak minősülő vásárló számára jótállási nyilatkozatot kell átadnia.

A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában.

A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

 • az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a Fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti
 • a jótállásra kötelezett nevét és címét
 • a Fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást
 • azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
 • a jótállás feltételeit,
 • az Áru vételárát.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg kötelező jótállás esetén?Jótállási jogok

A Vásárló jótállási joga alapján kijavítási vagy kicserélési igénnyel élhet, a jogszabályban biztosított esetekben árleszállítást kérhet, vagy végső soron elállhat a szerződéstől, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

  1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

A Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

 • ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

 • az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
 • amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Kivételek a jótállás alól

A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ezen Áruk esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

Az Eladó önkéntes jótállási vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy az Áru az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül az Árut ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Az áruk megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra, kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás fogyasztónak nem minősülő Vevők esetében

Kellékszavatossági jogok általános szabályai

Fogyasztónak nem minősülő Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt Áruk esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt Áru ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

Termékszavatosság és Jótállás

A termékszavatosság, valamint a kötelező jótállás csak fogyasztónak minősülő vásárlót illet meg.

Amennyiben az Eladó adott Áruhoz önként jótállás biztosít, ezt az Áru megvásárlása során külön jelzi.

Amennyiben az Áruhoz a gyártó a fogyasztónak nem minősülő vásárlókra is kiterjedő gyártói jótállást biztosít, azt közvetlenül a gyártónál lehet érvényesíteni.

Elállási nyilatkozat minta

Elállási nyilatkozat*

Címzett: Futura-ker 2001 Bt (cím: Káma Erotika Barlang 4029 Debrecen, Csapó utca 51. Székelykapus ház Pince, e-mail: info@maciamalnasban.hu, kama.erotika.barlang@gmail.com)

 


Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom az elállási/felmondási jogomat az alábbi Áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

..................................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................................

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ......................................................................................................................

 

A fogyasztó neve: ...................................................................................................................................................................

 

A fogyasztó címe: ...................................................................................................................................................................

 

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

 

..................................................................................................................................................................................................

 

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

................................................

Kelt.

 

* készült A 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozatminta alapján

 

Impresszum

Impresszum

A szolgáltató adatai

Cégnév: Futura-ker 2001 Bt 

Székhely: 4024 Debrecen, Csapó utca 1-3. IV/14.

Levelezési cím, panaszkezelés: Káma Erotika Barlang 4029 Debrecen, Csapó utca 51. Székelykapus ház Pince

E-mail: info@maciamalnasban.hu, kama.erotika.barlang@gmail.com

Telefonszám: 06303874242, 06306193637

Weboldal: https://www.maciamalnasban.hu/

Nyilvántartásba vevő hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 09-06-011153

Adószám: 21147995-2-09

Képviselő: Kánnár Gergely

Adatkezelési tájékoztató
22/1 Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Futura-Ker 2001 Bt. a vonatkozó jogszabályok alapján,
különösen
• a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
• az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről (Kktv.)
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)
• 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról (Nytv.)
• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. tv. (Pktv.)
• egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban
meghatározza a Vállalkozás birtokában levő személyes adatok kezelésére, feldolgozására valamint
védelmére vonatkozó szabályokat.
Jelen tájékoztató alkalmazásában az egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni ügyvéd valamint őstermelő
ügyfeleket, vevőket és szállítókat is természetes személynek kell tekinteni.
Az Adatkezelési tájékoztató kiadása és módosítása a cégvezető Kánnár Gergely hatáskörébe tartozik.
AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS
Adatkezelő neve: Futura-Ker 2001 Betéti Társaság
Adatkezelő székhelye: 4024 Debrecen, Csapó utca 1-3. 4/14.
Adatkezelő telephelye: 4029 Debrecen, Csapó utca 51.
4024 Debrecen, Piac utca 16. fsz 6/A
Adatkezelő fióktelepe: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 191.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 09-06-011153
A bejegyző bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi felelős: Kánnár Gergely – cégvezető
Elérhetősége: +36/ 30 968 3030
e-mail: futuraker2001bt@gmail.com
Tárhely-szolgáltató neve: Magyar Hosting Kft
Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Elérhetőség: info@mhosting.hu
Telefon: + 36 1 700 2323
Weboldal: www.mhosting.hu
Adatkezelési tájékoztatója: https://www.mhosting.hu/adatvedelem
Weboldal üzemeltetés:
Név: UNAS Online Kft
Székhely: H-9400 Sopron, Kőszeg út 14.
Weboldal címe: www.unas.hu
E-mail cím: unas@unas.hu
Telefon: + 36 99 200 200
Adatkezelési tájékoztatója elérhető: https://unas.hu/adatkezelesi_tajekoztato

22/2.3.4 ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Jelen Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak:
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó
egy vagy több tényező alapján azonosítható,
„különleges adat”:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális
életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat,
„hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy
egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez,
„tiltakozás”: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri,
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja,
„adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.
ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése,
„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele,
„nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele,
„adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges,
„adatmegjelölés”: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából,
„adatzárolás”: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre
történő korlátozása céljából,
„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a
személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére,
különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes
preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz
kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják,
„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét
természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és
szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes
személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni, 

 

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális
vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető,
„adatmegsemmisítés”: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,
„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve
hogy a technikai feladatot az adaton végzik,
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is -
adatok feldolgozását végzi,
„adatfelelős”: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű
adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett,
„adatközlő”: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az
adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi,
„adatállomány”: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége,
„harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval,
„EGT-állam”: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés
alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos
jogállást élvez,
„harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam,
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek
hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek, az említett adatok e közhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak,
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez,
„adatvédelmi incidens”: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés,
„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden
olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi
információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta
elemzéséből ered,
„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden
olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a
természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat,
„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó
olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról, 

 

„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó által az GDPR 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve
amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az GDPR
értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában,
„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások,
„kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió
valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy
több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös
gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó
részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ,
„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi
szerv, Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő
okok valamelyike alapján érint:
• az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó a felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik
tevékenységi hellyel,
• az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti
hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket, vagy
• panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz,
„üzleti titok”: a Vállalkozás gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett
gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás,
egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése,
hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Vállalkozás jogos pénzügyi, gazdasági
vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a
Vállalkozást felróhatóság nem terheli.
„anonimizálás”: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítása
lehetőségének végleges kizárását.

22/4.5. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ÉS VÉDELMÉNEK ALAPELVEI

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ÉS VÉDELMÉNEK ALAPELVEI

A Futura-Ker 2001 Bt. a személyes adatok kezelésének és védelmének jogszabályban rögzített alapelvei
szerint végzi adatkezelési tevékenységét:
„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”: a személyes adatok kezelését jogszerűen és
tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
„célhoz kötöttség elve”: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történhet és nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
„adattakarékosság elve”: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és
relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk.
„pontosság elve”: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük és
minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából
pontatlan személyes adatok haladéktalanul törölve vagy helyesbítve legyenek.
„korlátozott tárolhatóság elve”: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az
érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig tegye
lehetővé.

„integritás és bizalmas jelleg elve”: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő
technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Fenti alapelveknek megfelelően a Betéti Társaságnál személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. A Bt. adatkezelésének minden szakaszában
meg kell felelnie az adatkezelés céljának, valamint az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek
és törvényesnek kell lennie.
A Betéti Társaság csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.
A Betéti Társaságnak az adatkezelés során biztosítania kell az adatok pontosságát, teljességét és
naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen
azonosítani.

22/5.6.7.8. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A Futura-Ker 2001 Bt-nél a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, ha az alábbiak
legalább egyike fennáll:
„hozzájárulás”: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több célból történő
kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
„szerződés teljesítése”: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kéréséhez történő lépések megtételéhez
szükségesek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
„jogi kötelezettség teljesítése”: az adatkezelés a Vállalkozásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Az adatkezelés célját e jogalapra hivatkozással kell
meghatározni.
„létfontosságú érdek védelme”: az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy
létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont)
„jogos érdek”: az adatkezelés a Bt vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ez érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
Amennyiben a Bt-nél az adatgyűjtés céljától eltérő célból történő adatkezelés nem az érintett hozzájárulásán
vagy jogi kötelezettség teljesítésén alapul, abban az esetben annak megállapításához, hogy az eltérő célú
adatkezelés összeegyeztethető-e azzal a céllal, amelyből a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték, az
adatkezelő – többek között – figyelembe veszi
a) a személyes adatok gyűjtésének céljait és a tervezett további adatkezelés céljai közötti esetleges
kapcsolatokat,
b) a személyes adatok gyűjtésének körülményeit, különös tekintettel az érintettek és a Bt közötti
kapcsolatokra,
c) a személyes adatok jellegét, különösen pedig azt, hogy a GDPR 9. cikk szerinti személyes adatok
különleges kategóriáinak kezeléséről van-e szó,
d) azt, hogy az érintettekre nézve milyen esetleges következményekkel járna az adatok tervezett további
kezelése, illetve
e) megfelelő garanciák meglétét, ami jelenthet titkosítást vagy álnevesítést is. (GDPR 6. cikk (4) bekezdés).

 

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés
Amennyiben a Betéti Társaság adatkezelése hozzájáruláson alapul, a Bt-nek képesnek kell lennie annak
igazolására, hogy az érintett a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.
A hozzájárulás kizárólag csak akkor tekinthető elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, azaz
az önkéntességet, a határozottságot (egyértelműséget) és a tájékozottságot is teljesíti.
Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is
vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon
kell feltüntetni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett
hozzájárulását tartalmazó nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a GDPR-t, kötelező erővel nem bír
(GDPR 7. cikk (2) bekezdés).
Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges
személyes adatok tekintetében, illetve az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes
adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt a Btnek
az érintettet erről a jogáról tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon
kell lehetővé tenni, mint annak megadását (GDPR 7. cikk (3) bekezdés).
Tájékoztató az adatkezelésről
A Betéti Társaság Adatvédelmi politikájának az érintettre vonatkozó részeit weboldalán is elérhetővé teszi az
adatkezelésben érintett személyeknek, melynek célja, hogy még az adatkezelés megkezdése előtt, illetve
annak időtartama alatt az érintett megfelelő módon, egyértelműen és részletesen tájékozódhasson az
adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen
• az adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról,
• az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről,
• az adatkezelés időtartamáról,
• az adatok megismerésére jogosult személyek köréről,
• az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire, valamint
• a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről.
Adatkezelés szerződés teljesítése alapján
Amennyiben az adatkezelés célja a Bt-vel kötött szerződés végrehajtása, abban az esetben a szerződésnek
tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az
érintettnek ismernie kell, így különösen:
a) a kezelendő adatok meghatározását,
b) az adatkezelés célját és jogalapját,
c) az adatok címzettjeit,
d) az adatkezelés időtartamát,
e) az adatok továbbításának tényét ha van,
f) adatfeldolgozó igénybevételének tényét,

 

g) az érintett azon jogát, hogy kérelmezheti a Bt-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen,
h) az érintett adathordozhatósághoz való jogát (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált
módon történik),
i) jogszabályban meghatározott esetekben a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához
való jogot, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét,
j) azt, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy
szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni,
továbbá milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása,
Amennyiben a Betéti Társaság a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést
kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és
minden fontos kiegészítő információról.
Adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése alapján
Jogi kötelezettség teljesítése jogcímre alapuló adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés
célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát valamint az adatkezelő
személyét az adatkezelést elrendelő jogszabály határozza meg és az érintettel az adatkezelés megkezdése
előtt a Bt-nek közölnie kell, hogy az adatkezelés kötelező, illetve tájékoztatni kell az adatainak kezelésével
kapcsolatos minden tényről, így:
a) az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
b) az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,
c) az adatkezelés időtartamáról,
d) az adatokat megismerők köréről,
e) az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről valamint arról,
f) hogy az érintett személyes adatait jogi kötelezettség alapján kezeli a Bt .
Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a vonatkozó jogszabályban foglalt
rendelkezésekre utalással is.
A Betéti Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, a törvényben előírt kötelezettségeinek teljesítése
céljából (számvitel, adózás) kezeli a vevőként, szállítóként és egyéb minőségben a vállalkozással üzleti
kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.
A kezelt adatok:
• az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján a nevet, címet,
adószámot és adózási státuszt,
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján a nevet, címet, a gazdasági műveletet elrendelő
személy vagy szervezet megjelölését, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személyt
valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírását, a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési
bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírását,
• a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján az adóazonosító jelet, a vállalkozói
igazolvány számát valamint az őstermelői igazolvány számát.

 

A Betéti Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén törvényben előírt adó- és járulékkötelezettségek
teljesítése céljából kezeli azon érintettek személyes adatait:
a) akikkel kifizetői kapcsolatban áll (2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.): a természetes személy
természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemet, állampolgárságot,
adóazonosító jelet, társadalombiztosítási azonosító jelet (TAJ szám),
b) törvény felhatalmazása alapján (1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 40. §, 47.§ (2) bek.
ba) pont) a Bt kezelheti a munkavállalók egészségügyi tagságra vonatkozó adatait adó- és járulék, illetve
tagdíj-kötelezettségek teljésítés céljából.
A személyes adatok tárolásának időtartama:
• Az Art. értelmében a bizonylatokat addig kell megőrizni, míg el nem évül az adó megállapításához való jog.
Ez az időszak annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évet jelenti, amelyben a bevallást el
kellett (volna) készíteni, ennek hiányában az adót meg kellett (volna) fizetni. Halasztott adó esetében a
halasztott adó esedékességi évének utolsó napjától kell számítani az 5 évet.
• A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) értelmében a beszámolót, valamint azt alátámasztó
dokumentumokat legalább 8 évig kell megőrizni. A gyakorlatban számviteli bizonylatnak minősül az összes
számla, szerződés, bankkivonat stb., melyet a cég könyvelésében megtalálunk a beszámoló alapjaként.
Ebből azt a következtetést lehet – és érdemes – levonni, hogy a gazdasági társaságok iratai jelentős
többségének megőrizésére az Szt. szerinti 8 éves határidő irányadó.
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa. tv.) a gazdasági társaság által
kibocsátott és befogadott számlák tekintetében további szigorú előírást tartalmaz, melynek értelmében
előírja az adózók számára, hogy a számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrizésére vonatkozó
időszak végéig biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és
olvashatóságát.
A személyes adatok címzettjei a Betéti Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalói, a Bt cégvezetője és a pénzügyi, számviteli, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozást végző
vállalkozás vezetője és kijelölt munkavállalója.
Adatkezelés egyéb esetei
Személyes adat kezelhető akkor is,
• ha az adatkezelés a Bt vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha
ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
• az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt
szükséges, illetve
• azonosítást nem igénylő adatkezelés feltételeinek fennállása esetén. Amennyiben azok a célok,
amelyekből a Bt a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az érintettnek az
adatkezelő általi azonosítását, a vállalkozás nem köteles kiegészítő információkat megőrizni, beszerezni
vagy kezelni annak érdekében, hogy pusztán azért azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen az GDPRnak
(GDPR 11. cikk (1) bekezdés). Amennyiben a Bt bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben,
hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben a
GDPR 15–20. cikk nem alkalmazandó, kivéve, ha az érintett abból a célból, hogy az említett cikkek szerinti
jogait gyakorolja, az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt a Bt számára (GDPR 11.
cikk (2) bekezdés).

 

A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése
A Vállalkozásnál faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre
vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi
azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek
szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos, kivéve ha
• az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez, kivéve, ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a tilalom nem oldható fel az érintett
hozzájárulásával,
• az adatkezelés a Bt-nek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális
védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása
érdekében szükséges (Pl munkaalkalmassági orvosi vizsgálat,
• az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez
szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását
megadni,
• az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten nyilvánosságra
hozott,
• az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges (GDPR 9.
cikk)

22/9.10.11.12.13.14. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

adatkezelő az érintett kérelmére
• tájékoztatja az érintettet személyes adatai kezeléséről,
• helyesbíti, kiegészíti személyes adatait, valamint
• az érintett személyes adatait - amennyiben az nem ütközik a kötelező adatkezelés körébe - törli vagy
korlátozza, zárolja.
Tájékoztatás
A Bt az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy adatfeldolgozó
megbízása esetén a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott
• adatairól,
• azok forrásáról,
• az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
• időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
• az adatfeldolgozó nevéről, címéről és
• az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
• az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
• az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatási kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozza. E korlátozás körében
személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem
állapítható meg.

A Bt a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónnapon belül,
közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban köteles megadni a tájékoztatást. Ez a
tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet a Vállalkozáshoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Vállalkozás költségtérítést
állapíthat meg, melynek mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A Vállalkozás a már
megfizetett költségtérítést visszatéríti, amennyiben az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás
kérése helyesbítéshez vezetett.
A Bt a tájékoztatást csak jogszabályban foglalt esetekben tagadhatja meg, ebben az esetben írásban közli
az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a vonatkozó törvény mely rendelkezése alapján került sor.
A felvilágosítás megtagadása esetén a vállalkozás tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a
Hatósághoz fordulás lehetőségéről is.
Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy a Bt-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai,
• az érintett személyes adatok kategóriái,
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Vállalkozás
közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket illetve a nemzetközi
szervezeteket,
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai,
• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Vállalkozástól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
• felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
• ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte a Vállalkozás, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ,
• az automatizált döntéshozatal esetén annak tényét (ideértve a profilalkotást is), valamint legalább ezekben
az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
A Bt az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az
érintett által kért további másolatokért a Vállalkozás az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű
díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információt széles körben
használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A
másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait (GDPR 15. cikk)
Adathelyesbítés és törlés
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a Bt
rendelkezésére áll, a személyes adatot a vállalkozás helyesbíti.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bt indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját az érintett jogosult továbbá arra, hogy
kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését
(GDPR 16. cikk).

adatokat, a vállalkozás pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték,
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja,
• az érintett jogszabály alapján gyakorolja a tiltakozáshoz való jogát és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre,
• a személyes adatokat a Vállalkozás jogellenesen kezelte,
• a személyes adatokat a Vállalkozásra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell,
• a személyes adatok gyűjtésére az GDPR 8. cikk (1) bekezdésében foglalt, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (GDPR 17. cikk (1) bekezdés).
A Bt – az érintett kérelmétől függetlenül – törli a személyes adatot, ha
• kezelése jogellenes,
• az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem
zárja ki,
• az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
(kivéve azokat a személyes adatokat, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó
jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni),
• azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Amennyiben a Bt nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és
a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az észszerűen elvárható lépéseket –
ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket,
hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok
másolatának, illetve másodpéldányának törlését (GDPR 17. cikk (2) bekezdés).
Nem kell törölni az adatot, ha az adatkezelés szükséges
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
• a személyes adatok kezelését előíró, a Vállalkozásra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése céljából,
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez (GDPR 17. cikk (3) bekezdés).
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bt korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy a Bt ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását,
• a Bt már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

• az érintett az GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Bt jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy jogszabályban foglalt fontos
közérdekéből lehet kezelni.
A Bt az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
előzetesen tájékoztatja (GDPR 18. cikk (1)-(3) bekezdés).
A Bt törlés helyett zárolja a személyes adatot – az érintett kérésén túlmenően – ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes
adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését
kizárta.
A Bt megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát,
de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Az adattörlés azt jelenti, hogy az adat felismerhetetlenné válik oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges.
Értesítési kötelezettség a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódóan
A Bt a személyes adatok helyesbítéséről, zárolásról, megjelölésről és törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető,
ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti (GDPR 19. cikk).
Amennyiben a vállalkozás az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés
vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Bt tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a
Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az érintettek jogait törvény korlátozhatja a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai
vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából -
beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak
védelme érdekében.
Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Bt rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy
ezeket, az általa a vállalkozás rendelkezésére bocsátott személyes adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a vállalkozás, akkor ha:
a) az adatkezelés jogalapja hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja) vagy
b) szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja)
c) az adatkezelés automatizált módon történik (az adathordozási jog papíralapú aktákra nem terjed ki
(GDPR 20. cikk (1) bekezdés).
A Bt tájékoztatja az érintetteket az adathordozhatósághoz való jog meglétéről. Amennyiben a Bt az érintett
személyes adatait közvetlenül az érintettől gyűjti be, ez a tájékoztatás a személyes adatok megszerzésének
időpontjában történik. Ha nem az érintettől közvetlenül szerzi be a Vállalkozás az adatokat, akkor az

információt a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon
belül, az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával vagy harmadik személyekkel való közléskor adja
meg.
Az érintett olyan adatokkal kapcsolatban élhet adathordozási jogával, amelyek
a) az érintettre vonatkoznak (azaz anonim adat nem lehet) és amelyet az érintett bocsátott a Vállalkozás
rendelkezésére, illetve
b) ezen joggyakorlás nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát,
c) rendelkezésre bocsátandónak kell tekintetni olyan személyes adatokat is, amelyeket a felhasználói
tevékenységgel összefüggésben figyeltek meg, ám nem terjed ki azokra az adatokra, amelyeket a
Vállalkozás hozott létre.
A Bt-nek garantálnia kell, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva
legyen a személyes adatok megfelelő biztonságos, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,
véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is beleértve.
Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását (GDPR 20. cikk (3) bekezdés). Az adathordozhatóság nem jár
automatikusan az adatnak a Bt rendszeréből kitörlésével és nem érinti a továbbított adatra alkalmazandó
eredeti megőrzési időt sem.
Amennyiben az érintett azt állapítja meg, hogy az adathordozhatósághoz való jog értelmében lekért
személyes adat nem teljes mértékben felel meg a kérelmének, bármely további, személyes adat iránti, a
hozzáférési jog szerinti kérelemnek teljes körűen eleget kell tennie az adatkezelőnek.
Ha munkavállalói adatokról van szó, az adathordozhatósághoz való jog általában csak akkor alkalmazható,
ha az adatkezelésre olyan szerződés alapján kerül sor, amelynek az érintett a szerződő fele.
A Bt megtagadja a kérés teljesítését, amennyiben az adathordozhatóságot jogszabály korlátozza, illetve
annak az érintett részéről gyakorlása hátrányosan érintheti mások jogait és szabadságait. Az elutasításról az
érintettet a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül értesíti az adatkezelőt. Amennyiben a Bt-nek
megalapozott kétségei vannak a kérelmező kilétével kapcsolatban, a személyazonosság megállapítása
érdekében kiegészítő információkat kérhet.
A Bt nem kérhet ellenszolgáltatást a személyes adatok rendelkezésre bocsátásáért kivéve akkor, ha a
kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy különösen ismétlődő jellege miatt túlzó.
A Bt nem felelős az érintett vagy a személyes adatot fogadó más vállalkozás általi adatkezelésért.
Amennyiben a Bt-t kéri fel az érintett – adathordozhatósági joga alapján – adatok befogadására, a
vállalkozás jogosult eldönteni, hogy azt befogadja-e vagy sem.
Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak jogos érdeken (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján) alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a
Bt a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
(GDPR 21. cikk (1) bekezdés).
Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a
személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a
továbbiakban e célból nem kezelhetők (GDPR 21. cikk (2)-(3) bekezdés).

A Bt-nek az érintett tiltakozáshoz való jogára legkésőbb az érintettel történő első kapcsolatfelvétel során
kifejezetten fel kell hívnia a figyelmét és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más
információtól elkülönítve kell megjelenítenie (GDPR 21. cikk (4) bekezdés).
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és az érintett a
tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja (GDPR 21.
cikk (5) bekezdés).
A Bt a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és a döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja.
Amennyiben a vállalkozás megállapítja, az érintett tiltakozása megalapozott, az adatkezelést - beleértve a
további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,
továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.
A Bt megtagadja a kérés teljesítését amennyiben bizonyítja, az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve ha a Bt számára rendelkezésre álló 15 napos határidőt
elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül -
bírósághoz fordulhat.
Automatizált döntéshozatal, profilozás
Autómatizált döntéshozatal, profilalkotás a Betéti Társaságnál nem valósul meg.
Az adatkezelés korlátozása
Amennyiben törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése
alapján a Bt személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő, az adattovábbítással
egyidejűleg jelzi a személyes adat
• kezelésének lehetséges célját,
• kezelésének lehetséges időtartamát,
• továbbításának lehetséges címzettjeit,
• érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy
• kezelésének egyéb korlátozását
(a továbbiakban: együtt: adatkezelési korlátozás), a Bt a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak
megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően
biztosítja.
A Bt az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és biztosíthatja az érintett
jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes hozzájárulását adta.
Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az
adatkezelő a személyes adat továbbításával egyidejűleg a vállalkozást tájékoztatnia kell az alkalmazandó
adatkezelési korlátozásról.
A hozzájárulást az adatkezelő akkor adhatja meg, ha az nem ütközik a Magyarország joghatósága alatt álló
jogalanyok tekintetében alkalmazandó jogi rendelkezésbe.

22/15.16.17. AZ ÉRINTETT ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK KÖVETELMÉNYE

AZ ÉRINTETT ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK KÖVETELMÉNYE
Az érintett az előzetes, megfelelő tájékoztatás alapján képes felismerni azt, hogy az adott adatkezelés
milyen hatással van az információs önrendelkezési jogára és a magánszférájára, valamint ezen keresztül
ismerheti meg a személyes adataira vonatkozó adatkezelést, illetve ezáltal érvényesülhet az információs
önrendelkezési joga. Megfelelő tájékoztatás hiányában a Bt. oldalán olyan „információs erőfölény” alakulhat
ki, amelynek felhasználásával az érintett jogai, érdekei sérülhetnek.
Az előzetes tájékoztatás követelményei
• tájékoztatás módja egyszerű, szakzsargon lehetőség szerinti kerülésével legyen,
• átlagfelhasználó számára érthető legyen (azaz nem szorítkozhat a jogszabály szolgai ismétlése),
• igazodjon az érintettek köréhez,
• közvetlenül az egyénhez kell eljuttatni, az nem elég, ha elérhető valahol, rendelkezésre is kell állnia,
• jól láthatónak kell lennie (betűméret, betűtípus) és jól olvashatónak (megfelelően strukturáltnak),
• minden részletre ki kell terjednie, valamint
• ismertesse a Vállalkozás egyedi adatkezelését.
Az előzetes tájékoztatás tartalmi követelményei
• az adatkezelő, azaz a Bt. megnevezése (név, postai és elektronikus levelezési cím, honlap cím,
telefonszám), ha több adatkezelő van, akkor ezeket az adatokat mindegyik adatkezelő tekintetében meg
kell adni,
• az adatkezelés céljának megnevezése,
• az adatkezelés jogalapjának megnevezése, azaz hozzájárulás, szerződés teljesítése, jogi kötelezettség
teljesítése, jogos érdek vagy esetleg az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme (GDPR 6. cikk (1) bekezdés).
• fel kell sorolni a kezelt adatok körét (gyűjtőfogalom nem használható),
• meg kell határozni az adatkezelés időtartamát,
• adatfeldolgozó igénybevételéről is tájékoztatást kell adni névvel, elérhetőséggel és tevékenység
megnevezéssel. Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett engedélye, ám szükséges a
tájékoztatása.
• az adatok megismerésére jogosult személyek körének megnevezése,
• más adatkezelési körülményektől elkülönítetten kell az érintetteket tájékoztatni a jogos érdeken alapuló
adatkezelésről (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az ilyen esetekben érdekmérlegelési tesztet kell
végezni, melynek eredményéről oly módon kell tájékoztatni az érintetteket, hogy annak alapján azok
egyértelműen meg tudják állapítani, mely jogos érdek alapján miért is tekinthető korlátozásnak az, ha a
Vállalkozás a beleegyezésük nélkül kezel személyes adatot.
• az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei, azaz az érintett milyen lehetőségen keresztül tudja a
kérelmét benyújtani. A vállalkozás minden esetben kéri az érintettet, hogy valamely eljárás
kezdeményezése előtt célszerű a panaszát a Bt-nek megküldenie a probléma minél gyorsabb megoldása
érdekében. Az érintettnek fel kell hívni a figyelmét arra is, hogy a Hatóság eljárását kezdeményezheti (a
Hatóság hivatalos elektronikus levelezési címével, postai elérhetőségével, telefonszámával, illetve
honlapjának címével), valamint tájékoztatni kell őt a bírósághoz fordulás lehetőségéről. Külföldi
állampolgár érintett esetében tájékoztatni kell őt arról, hogy a szokásos tartózkodási helye szerinti
hatóságnál is benyújthatja a panaszát.
A tájékoztatás önmagában nem jognyilatkozat – a megfelelő tájékoztatás az alapja a beleegyezésnek.

igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a cég mely adatkezelési
célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok
kezelését is. (Eker tv. 13/A. §)
A hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jogszerűnek, ha mindhárom tartalmi követelményt (önkéntesség,
határozottság és megfelelő tájékozottság) teljesíti és nem tekinthető megadottnak a hozzájárulás olyan
adatkezelési műveletekre, amelyekről az érintetett előzetesen nem tájékoztatták.
Szerződés teljesítése, mint jogalap előzetes tájékoztatás
Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell az adatkezelés jogcímét
(szerződés teljesítése) illetve azt, ha a személyes adatok adatfeldolgozó számára átadásra kerülnek. Ez a
tájékoztatás a szerződésbe belefoglalt tájékoztatás formájában vagy külön mellékletben is megtörténhet.
Az érintett által a szerződéskötés során szolgáltatott adatok kizárólag a szerződésből eredő jogok
gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez használhatók fel, az adatokhoz való hozzáférés csak e
cél érdekében engedélyezhető.
Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelésről előzetes tájékoztatás
A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén is megkövetelt az érintettek tájékoztatása. Amennyiben az
érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet
az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
• az adatgyűjtés ténye,
• az érintettek köre,
• az adatgyűjtés célja,
• az adatkezelés időtartama,
• az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
• az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése.
Jogos érdeken alapuló adatkezelés előzetes tájékoztatás
A jogos érdek, mint jogalap esetében az adatkezelés a Vállalkozás vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek.
A Bt-nek az adatalanyi jogok gyakorlása, illetőleg az adatkezelés ellenőrzése érdekében közérthető és
világos módon meg kell magyaráznia az érintettek részére, miért tartja úgy, hogy az adatkezeléshez fűződő
jogos érdeke felülmúlja az érintettek érdekeit és jogait, illetőleg tájékoztatnia kell az érintetteket a bevezetett
garanciákról. Ezen jogalap esetében az érdekmérlegelési teszt elvégzése, és az erről való tájékoztatás a
jogszerű adatkezelés feltétele.
Rendelkezésre bocsátandó információk, amennyiben a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, a Bt a személyes adatok
megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat, melyek az
adott adatkezelésre vonatkozhatnak:
a) a Vállalkozás adatai és elérhetősége (név, e-mail és postai elérhetőség, telefonszám, holnap címe),
b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja,

c) az adatkezelés a Vállalkozás vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
(kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai
és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett
gyermek), a Vállalkozás vagy harmadik fél jogos érdekei,
d) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen,
e) adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személy,
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
kívánja továbbítani a személyes adatokat,
g) az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő
információkat:
• a személyes adatok tárolásának időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjait,
• az érintett azon jogát, hogy kérelmezheti a Vállalkozástól a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen,
• az érintett adathordozhatósági jogát ha az adatkezelési tevékenység ezt indokolja,
• jogszabály által meghatározott esetekben a hozzájárulás bármely időpontban való
visszavonásához való jogot, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát,
• azt, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul
vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes
adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az
adatszolgáltatás elmaradása,
• az automatizált döntéshozatal tényét, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír
(GDPR 13. cikk (1)-(2) bekezdés).
Amennyiben a Bt a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván
végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatni kell az érintettet erről az eltérő célról és a jelen
pontban említett minden releváns kiegészítő információról. Nem kell az érintettet tájékoztatni, ha és amilyen
mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal (GDPR 13. cikk (3)-(4) bekezdés).

22/18.19.20. A VÁLLALKOZÁS ÁLTAL A WEBOLDAL MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

A VÁLLALKOZÁS ÁLTAL A WEBOLDAL MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
KEZELT SZEMÉLYES ADATOK
I. Regisztráció
Kezelt adatok köre: Regisztrációs adatok: E-mail cím, jelszó
Kapcsolattartói adatok: Név, telefonszám, mobilszám
Szállítási adatok: Név, cím
Számlázási adatok: Név, cím
Egyéb vásárlói adatok
Érintettek köre: A weboldalra regisztráló személyek
Adatkezelés célja: A kapcsolatfelvétel, megrendelés teljesítésének előkészíítése,
ügyfélkiszolgálással, kapcsolattartással összefüggő feladatok elvégzése.
Adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
Adatok címzettjei: A vállalkozás ügyfélkiszolgálással kapcsolatos munkatársai
Adatok tárolásának időtartama: A regisztráció törléséig, ennek hiányában a weboldal üzemeltetéséig.
2 év inaktivitás esetén a regisztráció megerősítése szükséges,
ellenkező esetben a regisztrált adatok törlésre kerülnek.
A regisztrált személy a regisztrációjával elfogadja a Futura-Ker 2001 Bt weboldalának felhasználási
feltételeit valamint adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat.
Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy
az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Regisztráció során megadott személyes adatait az érintett a Profil/Módosítás fül alatt tudja megváltoztatni.
Regisztrációját bármikor törölheti a Profil/Törlés fül alatt.
II. Telefonos kapcsolatfelvétel
Kezelt adatok köre: Név, Telefonszám, telefonban egyéb megadott személyes adatok
Érintettek köre: Telefonos (ide értve az sms-t is) kapcsolatfelvételt kezdeményező
személyek
Adatkezelés célja: A kapcsolatfelvétellel, ügyfélkiszolgálással, kapcsolattartással összefüggő
feladatok elvégzése.
Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
Adatok címzettjei: A vállalkozás ügyfélkiszolgálással kapcsolatos munkatársai.
Adatok tárolásának időtartama: Az Érintett kapcsolatfelvételét követő 90 napon belül.
III. E-mailes kapcsolatfelvétel
Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, e-mailben megadott egyéb személyes adatok
Érintettek köre: E-mail-es kapcsolatfelvételt kezdeményező személyek
Adatkezelés célja: A kapcsolatfelvétellel, bejelentkezéssel, ügyfélkiszolgálással,
kapcsolattartással összefüggő feladatok elvégzése.
Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
Adatok címzettjei: A vállalkozás ügyfélkiszolgálással kapcsolatos munkatársai.
Adatok tárolásának időtartama: Az Érintett kapcsolatfelvételét követő 90 napon belül.
IV. Fórum
Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, hozzászólás
Érintettek köre: Hozzászóló személyek
Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, hozzászólás lehetősége, ügyfélkiszolgálás elősegítése

Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
Adatok címzettjei: A vállalkozás ügyfélkiszolgálással kapcsolatos munkatársai.
Adatok tárolásának időtartama: A hozzászólás érintett vagy adatkezelő részéről való törléséig, ennek
hiányában maximum a vállalkozás által a Fórum szolgáltatás
üzemeltetéséig.
V. Cookiek/sütik
Weboldalunkon sütiket ("cookies") alkalmazunk, amik információt tárolnak a látogató/vásárló merevlemezén
vagy webes keresőjében, ha ehhez külön is hozzá járul. Ki szeretnénk emelni, hogy a sütiket az elektronikus
hírközlésről szóló 2013. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az
Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
A sütik lehetővé teszi a weboldal számára, hogy felismerje a látogatót/vásárlót, amennyiben korábban azt
már meglátogatta. Segítenek kideríteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, a látogatók melyik
oldalakra lépnek be és azokon mennyi időt töltenek el. Az információk felhasználásával a weboldalt jobban
tudjuk igazítani a látogatók/vásárlók igényeihez, még változatosabb felhasználói élményt tudunk ezáltal
nyújtani, amellett, hogy a sütik
• megjegyzik a beállításokat, nem kell azokat újra bevinni, ha egy új lapra lép,
• emlékeznek a korábban bevitt adatokra (pl. címadatok), ezért azokat nem kell újra begépelni,
• figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
Sütikről bővebben
Kétféle sütit használunk: "ideiglenes" ("munkamenet sütik") vagy "állandó sütiket" (beleértve a "személyre
szabott sütiket" is). Az ideiglenes sütik addig maradnak a látogató eszközén, amíg el nem hagyja a
weboldalunkat, míg az állandó sütik webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen
addig az eszközén maradnak, amíg azokat manuálisan nem törli a látogató.
Munkamenet sütik
Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalon való navigáláshoz, a kulcsfontosságú funkciók működéséhez és a
védett tartalmak eléréséhez. Ezek az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat tárolják, és nem
gyűjtenek a látogatóról/vásárlóról olyan információkat, melyekkel a /látogatót/vásárlót azonosítani lehetne
bármilyen céllal. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.
Ha nem fogadja el a látogató/vásárló ezeket a sütiket, akkor a weboldalunk egyes részei nem, vagy
hiányosan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve a weboldal használatát.
Analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik
Ezekkel a sütikkel tudjuk megkülönböztetni és számlálni a weboldalunk látogatóit. Figyelni tudjuk, hogy a
látogatók miként viselkednek, például mely oldalakat látogatják a leggyakrabban. Ilyen sütik révén tároljuk a
felhasználó belépési adatait, biztonságos belépést nyújtunk a honlapra, biztosítjuk a honlap egységes
megjelenését, valamint gyűjtjük a honlap használatával kapcsolatos információkat. A sütik nem gyűjtenek
felhasználót azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják, és azokat csak
a weboldal működésének fejlesztésére használjuk fel.
A sütik kezelése
A böngésző beállítása: a felhasználók beállíthatják webes keresőjüket úgy, hogy elfogadjon minden sütit,
elutasítsa mindet, vagy értesítést küldjön, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a
böngésző "Opciók" vagy "Beállítások" menüpontjában találhatók.
VII. Közösségi oldalak (Facebook)
A Betéti Társaság szolgáltatásainak megismertetésére valamint reklámozására https://fb.me/
www.maciamalnasban.hu címen található Facebook oldalt üzemeltet, melynek felhasználása során a
Facebook saját adatkezelési szabályait kell figyelembe venni.
A Bt. a Facebook oldalát látogató természetes személyek által közzétett személyes adatokat nem kezeli, a
látogatókra a Facebook általános adatkezelési feltételei érvényesek, a vállalkozás üzleti oldalának
látogatása, követése önkéntes hozzájáruláson alapul.
Jogellenes vagy sértő tartalom, hozzászólás, kép, videó, stb esetén a Vállalkozás előzetes értesítés nélkül
törölheti az érintett hozzászólást valamint tilthatja le az érintett személyt az oldal további látogatásáról.

A Vállalkozás Facebook oldalán benyújtott panasz, egyéb megkeresés nem minősül hivatalos panasznak
vagy hivatalos megkeresésnek. Azt az Érintett személyesen, postai úton vagy elektronikus levélben teheti
meg, a weboldalon található elérhetőségek egyikén.
A Betéti Társaság nem felel az oldalán a Facebook felhasználói által közzétett tartalmakért és azokért a
problémákért sem, amelyek a Facebook működéséből erednek.
A Facebook üzenetküldő oldalán, a természetes személy által, privátban elküldött üzenetre a Bt. munkatársa
válaszolhat, de azokat az Adatkezelő külön a szabályzatában rögzítetteken felül nem kezeli, nem tárolja.

22/20.21. ÜGYFÉLADATOK KEZELÉSE

ÜGYFÉLADATOK KEZELÉSE
A Vállalkozás a természetes személy vásárlók adatait papír- és elektronikus formában is nyilvántartja.
Az ügyfélkapcsolat során az alábbi követelményeknek kell megfelelnie az adatkezelésnek:
a) az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel,
b) az adatkezelés célja az érintettek számára ismert,
c) a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés időpontja) előre meghatározott,
d) az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel,
e) az adatok nem kerülnek ki a Vállalkozás kezeléséből,
f) az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják.
Az adatok nyilvántartásának jogalapja a Vállalkozás szerződéseinek előkészítése, megkötése, teljesítése,
jogok és kötelezettségek érvényesítése, a szerződések megszűnése, szerződéses kedvezmények
biztosítása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
A szerződésben érintett természetes személyazonosító adatain kívül kizárólag olyan adatok szerepelhetnek,
amelyek a szerződés teljesítése és az ügyfél tartozásával kapcsolatos követelések érvényesítéséhez vagy
az üzleti kockázat felméréséhez elengedhetetlenül szükségesek, az ezt meghaladó adatkezelésre csak az
érintett kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor. A hozzájáruló nyilatkozat beszerzése előtt az érintettet
tájékoztatni kell, a hozzájárulás megtagadása miatt az érintettet semmiféle hátrány nem érheti.
Amennyiben az érintett a szerződéshez szükséges minimum adatokat a szerződéskötés során szolgáltatni
nem kívánja, a szerződéskötés megtagadható.
A személyes adatok címzettje a Vállalkozás ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalói, a pénzügyi, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalók és adatfeldolgozók. A
személyes adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év, számviteli törvény
értelmében érintett adatok esetében 8 év.
Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell az adatkezelés jogalapját
(szerződés teljesítése) illetve azt, ha a személyes adatok adatfeldolgozó számára átadásra kerülnek.
A Vállalkozás a szerződéskötés feltételéül szabhatja, hogy az érintett közokirattal vagy teljes bizonyító erejű
magánokirattal igazolja, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok
valóságának igazolása érdekében bemutatott iratokról másolatot a Vállalkozás csak az érintett
hozzájárulásával készíthet (kivéve amennyiben jogszabály másként rendelkezik), a hozzájárulás
megtagadása esetén azonban a szerződéskötés nem tagadható meg.
Az érintett által a szerződéskötés során szolgáltatott adatok kizárólag a szerződésből eredő jogok
gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez használhatók fel, az adatokhoz való hozzáférés csak e
cél érdekében engedélyezhető.
Amennyiben az érintett az adatkezelés időtartama alatt az adatainak változását bejelenti vagy az adatok
megváltozását a Vállalkozás alkalmazottja észleli, az adatokat a változásnak megfelelően haladéktalanul
módosítani kell, illetve azokat a változásnak megfelelően ki kell egészíteni. Ebben az esetben a
nyilvántartásban a módosításra kerülő korábbi, illetve a módosítást, kiegészítést követő új adatokat egyaránt
fel kell tüntetni úgy, hogy a nyilvántartásból egyértelműen megállapítható legyen az adatok aktív, illetve
inaktív állapota.
Az adatok nyilvántarthatóak akkor is – az egyeztetés folyamán, valamint a bírósági, hatósági eljárás
befejezéséig – ha az igénye érvényesítése érdekében az érintett vagy a Vállalkozás eljárást indít.

Amennyiben az adatokat jogszabály vagy jelen szabályzat alapján törölni kell, a törlést a határidő elteltével
haladéktalanul meg kell kezdeni és 60 napon belül be kell fejezni. A papíralapú adattárolásban a törlést –
eltérő rendelkezés hiányában – az irat selejtezése és megsemmisítése útján kell végrehajtani.
Amennyiben a szerződéses jogviszony alapján számla kibocsátására kerül sor, akkor a számlán szereplő
adatok nyilvántartásának határideje tekintetében a számviteli- és adójogszabályokban meghatározott
időtartam az irányadó.
A Vállalkozás által kezelt azokat a szerződésekben foglalt, az érintett hozzájárulása és nem törvényi
felhatalmazás alapján kezelt személyes adatokat, – amennyiben a szerződés vagy külön hozzájáruló
nyilatkozat másképp nem rendelkezik – a szerződéssel összefüggő igények elévülését követően törölni kell.
A szerződéses adatok tárolása nem érinti a szerződés alapján kiállított számviteli bizonylatok jogszabály
szerinti tárolási idejét.
Kezelt adatok köre: Név, szállítási adatok, számlázási adatok, e-mail cím, telefonszám, egyéb a
szolgáltatás igénybevétele során az Érintett által a szolgáltatás teljesítése
érdekében, a Szolgáltató részére átadott, tudomására hozott egyéb
személyes adatok.
Érintettek köre: a weboldalon rendelést leadó, vásárló személyek
Adatkezelés célja: Az ügyfélkiszolgálással, kapcsolattartással összefüggő feladatok elvégzése,
szerződés előkészítése, szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése,
feladatok elvégzése, megrendelés teljesítése.
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)
Adatok címzettjei: A vállalkozás ügyfélkiszolgálással kapcsolatos munkatársai, alvállalkozói,
pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat ellátó munkavállalói, valamint
könyvelési feladatokat, könyvvizsgálatot végző adatfeldolgozói, jogvita
esetén a Futura-Ker 2001 Bt által megbízott ügyvédi iroda képviselői és
munkatársai.
Adatok tárolásának időtartama: Az érintett és a szolgáltató közt létrejött szerződés megszűnését követő 5
év, a Számviteli törvény előírása értelmében kezelt adatok esetében 8 év.
Ön nem köteles a személyes adatok megadására, az Ön adatszolgáltatása viszont előfeltétele a
szerződéskötésnek. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem áll
módunkban a Szolgáltatási szerződés megkötése.

22/21.22. AZ ÉRINTETEK JOGAI, JOGÉRÉVNYESÍTÉS

AZ ÉRINTETEK JOGAI, JOGÉRÉVNYESÍTÉS
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a
személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),
illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) valamint a 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyvről.
Felhívjuk figyelmét hogy Önnek, mint a Vállalkozásunknál személyes adatok kezelésében érintettnek
a) joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön személyes adatainak
kezelésével kapcsolatos (így különösen a személyes adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok
megismerésére jogosult személyek köréről, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire valamint a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről),
b) kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását, kivétel a
jogszabályokban kötelezően előírt adatkezelést, adattovábbítást,
c) joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált módon
történik), valamint
d) jogszabályban meghatározott esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, illetve
e) jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen
visszavonja (postacím: Futura-Ker 2001 Bt. 4024 Debrecen, Csapó utca 1-3. 4/14. e-mail cím:
info@fumoth.hu). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – hozzájáruláson alapuló
– adatkezelés jogszerűségét.
f) joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest,
Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a
szokásos tartózkodási helye illetve munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
Határidő: A Vállalkozás az érinett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított
egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja nem számít bele a határidőbe. Figyelembe véve
a kérelem bonyolúltságát és a kérelmek számát, a vállalkozás ezt a határidőt további két hónappal
meghosszabbíthatja. A határidő hosszabbításáról a Vállalkozás az érintettet a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a
felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – Vállalkozásunkat megkeresni szíveskedjen
(postacím: Futura-Ker 2001 Bt. 4024 Debrecen, Csapó utca 1-3. 4/14. e-mail cím: info@fumoth.hu).
További információk a Futura-Ker 2001 Bt Adatkezelési politikájában olvasható, amely vállalkozásunk
székhelyén megtalálható.

22/22. ADATFELDOLGOZÓK

ADATFELDOLGOZÓK
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy személyes adataik adatfeldolgozás miatt átadásra kerülhetnek:
I. Könyvelést ellátó vállalkozás, mint adatfeldolgozó:
cég neve: S+N Managment Kft
székhelye: 1015 Budapest, Széna tér 1/a. II/12.
képviselője: Halász Magdolna elérhetősége: + 36 30 3077029
II. Postázási és kézbesítési célból a Magyar Posta Zrt-nek.
székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.,
levelezési cím: 1540 Budapest,
honlap: www.posta.hu
elérhetősége e-mailben: az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail-címen
III. Futárszolgálat
cég neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.,
székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
honlap: https://gls-group.eu/HU/hu/home
elérhetősége: adatvedelem@gls-hungary.com
adatvédelmi szabályzata elérhető: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

Vásárlási tudnivalók
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: FUTURA-KER 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 4024 Debrecen, Csapó utca 1-3. 4. emelet 14. szám (Csak értesítési cím!)
Telephely: 4029 Debrecen, Csapó utca 51. szám. (Üzlet címe, személyes átvétel)
Cégjegyzékszám: 09-06-011153
Adószám: 21147995-2-09
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 30 619 3637, +36 30 387 4242
Tárhelyszolgáltató székhelye: Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.,
Adószám: 23495919-2-41, EU-s közösségi adószám: HU23495919, Cégjegyzékszám:
01-09-968314)
Elektronikus levelezési cím: info@maciamalnasban.hu


ÁLTALÁNOS SZABÁLYOKRÓL
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) dokumentum tartalmazza a
Szolgáltató által a helyen üzemeltetett üzlethelyiség és az ahhoz kapcsolódóan nyújtott
szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
Ezen túlmenően jelen ÁSZF tartalmazza továbbá a szerződéskötés feltételeit, és a
szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket.
A vásárló, mint szerződő fél (a továbbiakban: Vásárló) bármely szolgáltató által nyújtott
szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF – ben foglaltakat.
A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát a Szolgáltató és Vásárló
között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. A jelen ÁSZF a
Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.
A Szolgáltató által üzemeltetett https://www.maciamalnasban.hu/ honlapon, mint
webáruházban leadott megrendelés nem írásban tett jognyilatkozatnak, hanem ráutaló
magatartással tett jognyilatkozatnak minősül.


VÁSÁRLÓ
A Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatást a Vásárló saját felelősségére veszi
igénybe.
A Vásárló a Szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi
személy, jogi személyiség nélküli társaság. A Vásárló az a természetes személy, jogi személy,
jogi személyiség nélküli társaság, aki a Szolgáltató szolgáltatásait ténylegesen igénybe veszi.
A Szolgáltató és a Vásárló továbbiakban együttesen: Szerződő felek.


A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
A terméket a Vásárló személyesen vásárolja meg a Szolgáltató által üzemeltetett http://
www.maciamalnasban.hu/ honlapon.

REGISZTRÁCIÓ
A regisztráció során a Vásárlónak létre kell hoznia egy felhasználói fiókot, amely során a
belépéshez használt jelszót saját maga adja meg, és amely jelszót a Szolgáltató köteles
titokban tartani, azt harmadik személy számára át nem adni.
Amennyiben a Vásárló a https://www.maciamalnasban.hu/ honlapon történő kötelező
regisztrációt követően megrendelés útján vásárolja meg a Szolgáltató által forgalmazott
terméket, úgy a Vásárló köteles a regisztráció során pontos és valós adatokat megadni.
Amennyiben változás következik be a Vásárló adataiban, úgy köteles késedelem nélkül a
változásról a Szolgáltatót tájékoztatni.
A megrendelésnek tartalmaznia a Vásárló nevét, telefonos elérhetőségét, elektronikus
levelezési címét, a megrendelés és a teljesítés időpontját, valamint a megrendelt termék
pontos megnevezését.
Amennyiben a Vásárló valótlan, nem pontos adatot közöl, az ebből eredő szolgáltatás
teljesítésének elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Vásárló által leadott megrendelésről a megrendelést követő legkésőbb 24 órán belül
visszaigazolást küld a Vásárló részére az általa megadott elektronikus levelezési címre,
amely tartalmazza a kiválasztott termék megnevezését, a megrendelés leadásakor érvényes
eladási árát, valamint a termék kiszállításával együttes összegét.
A Vásárló felhasználói fiókjában történő vásárlásaiért felelősséggel tartozik.
A Vásárló köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, amennyiben észleli, hogy
jelszavával, felhasználói fiókjával illetéktelen személy visszaél, vagy ahhoz hozzáfért. A
Szolgáltató felé közölt bejelentés megalapozottsága esetén a Szolgáltató jogosult zárolni a
felhasználói fiókot azzal, hogy a Vásárlót felhívja jelszavának megváltoztatására.
A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan bekövetkező kár tekintetében, amely annak
eredményeképpen következett be, hogy a Vásárló a jelszavát harmadik személynek átadta.

KOSÁRBA HELYEZÉS
A megvásárolni kívánt termék kiválasztása után a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet
terméket a kosárba vásárlási, vagy fizetési kötelezettség keletkezése nélkül, tekintettel arra,
hogy a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.
A kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig a "Megrendelés" gomb megnyomásáig a
Vásárló által módosítható, a kiválasztott termékek eltávolíthatók, a kosárba új termékek
helyezhetők, a megvásárolni kívánt termékek száma módosítható.

A KOSÁR MEGTEKINTÉSE
A honlapon található "Kosár" feliratra kattintva ellenőrizheti a kosár tartalmát, amely során
lehetősége van a kiválasztott termékeken módosítani.

Amennyiben további terméket nem kíván a kosárba helyezni, úgy a "Megrendelés" gomb
lenyomásával folytathatja a vásárlást.

VÁSÁRLÓI ADATOK
A "Megrendelés" gomb lenyomását követően láthatóvá válik a kosár tartalma, így a Vásárló
által megrendelésre kiválasztott termékek listája a fizetendő vételár összegével.

SZÁLLÍTÁS BEÁLLÍTÁSA
A „Megrendelés” gomb megnyomása után a Vásárló kiválaszthatja a megrendelni kívánt
termék átvételi és fizetési módját.
A Vásárló a szállítása mód mellett a fizetési módot is meg tudja választani, így vagy utánvétellel vagy készpénzzel
az üzletben tudja a teljesíteni a megrendelt termék vételárát.
A Vásárló ezen felületen a jelölő négyzetre kattintással elfogadja az Általános Szerződési
Feltételeket, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, amelyet követően a már kosárba
helyezett terméket megrendelheti a „Megrendelés” gombra kattintással.
A rendelés feldolgozása, szerződés létrejötte
A Vásárló a megrendelést követő 24 órán belül visszaigazoló elektronikus levelet kap a
Vásárló az általa megadott értesítési címre, ami a rendelés honlapon történő megrendelését
jelenti, és a visszaigazoló e - mail a Vásárló ajánlatának elfogadását jelenti. Amennyiben a
Vásárló nem kapja meg a visszaigazoló e- mailt a rendelés leadását követő 24 órán belül,
vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval, ugyanis elképzelhető, hogy technikai okok miatt
nem érkezett meg a megrendelés.
A Szolgáltató legkésőbb a Vásárló ajánlatának elküldését követően a lehető legrövidebb időn
belül egy második e - mail útján visszaigazolja a terméknek vagy termékeknek a
futárszolgálatnak történő feladását.

A TERMÉKEK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS
A honlapon történő vásárlás során a Vásárló a termékek gyártó által feltüntetett lényeges
tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírások alapján tájékozódhat.
A Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét azon körülményre, miszerint a termékre vonatkozó
adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A termékeknél feltüntetett fényképek illusztrációk, a
fényképen szereplő színek nem minden esetben felelnek meg a valóságnak.

FIZETÉSI FELTÉTELEK
A megrendelt szolgáltatások ellenértéke kizárólag utánvétellel vagy személyesen a 4029
Debrecen, Csapó utca 51. szám alatt üzemeltetett üzlethelyiségben készpénzzel, valamint
bankkártyával.

ÁRAINK
A Szolgáltató által megállapított árak minden esetben tartalmazzák a megrendelés
időpontjában érvényes, törvényben meghatározott ÁFÁ – t. Az árak a 4/2009 (I.30.) NFGM –
SZMM együttes rendelet 6. § - a értelmében a szolgáltatás nyújtásának helyén, a hatályos
jogszabályoknak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A Vásárló a szolgáltatás
megrendelését megelőzően a szolgáltatások díjáról az ÜZLETBEN helyen megfelelő
tájékoztatást kaphat.
A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja azzal, hogy az árak aktuális alakulásáról a
tájékoztató a https://www.maciamalnasban.hu internetes felületen kerülnek kifüggesztésre.
A Szerződő felek megállapodnak, miszerint a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának a
Vásárló által utolsóként igénybe vett szolgáltatás napját tekintik az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVIII. törvény 55.§ (1) bekezdése alapján.
A Szolgáltató papír alapú számlát állít ki, amelyet minden esetben átad a Vásárló részére.


A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE
A Szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szolgáltatást teljesíteni.
A Szolgáltató köteles a Vásárló írásos – vagy szóbeli panasz esetén jegyzőkönyvbe foglalt –
panaszát kivizsgálni és a megoldáshoz szükséges lépéseket megtenni, valamint a megtett
intézkedéseket írásban rögzíteni és erről a Szerződő felet tájékoztatni.


A SZOLGÁLTATÓ JOGAI
Abban az esetben, amennyiben a Vásárló a megrendelt, vagy igénybe vett, avagy
megrendelt, de igénybe nem vett termék díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségét
nem teljesíti, úgy a Szolgáltató a megrendelt termék ellenértékére igényt tart.


A SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a Szolgáltató ellenőrzi
körén kívül eső, elháríthatatlan ok következtében következnek be.


A VÁSÁRLÓ KÖTELEZETTSÉGE
A Vásárló köteles a megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben
meghatározott módon és időpontig, de legkésőbb a teljesítés időpontjában teljesíteni.
A Vásárló köteles az őt ért kárt haladéktalanul belül bejelenteni és minden szükséges adatot
a Szolgáltató részére átadni, amely a káreset körülményei tisztázásában szükségesek.


VIS MAIOR
Azon okok, körülmények, amely felett a Szolgáltató nem bír ellenőrzéssel, bármely felet
felmenti a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen mentesülésre okot
adó ok vagy körülmény fennáll.


ELÁLLÁSI JOG
A Vásárlót - mint fogyasztót - a 45/2014. (II.26.) Kormány Rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

A Vásárló - mint fogyasztó - elállási jogát
a) a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
ab) több terméknek adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban
történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy
darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első
szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozástól eltérő harmadik személy
általi átvételének napjától
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének a napjától
számítottan tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.
Az elállási jogot határidőben gyakorolja a Vásárló, amennyiben a nyilatkozatát 14 napon
belül elküldi.
A Vásárlót - mint fogyasztót - terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát határidőben
gyakorolta.
Amennyiben a Vásárló elállási jogával kíván élni, úgy az elállási szándékát egyértelműen
tartalmazó nyilatkozatot köteles elküldeni a Szolgáltató részére a pontban megjelölt
elérhetőségek valamelyikére.
A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár
a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Vásárlót terheli annak bizonyítása, miszerint elállási jogát jelen ÁSZF - ben meghatározott
eljárás alapján gyakorolta. Írásban történő elállás esetén, azt határidőben érvényesítettnek
kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14.
naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
A Szolgáltató a Vásárló elállási szándékát magában foglaló nyilatkozatának beérkezésétől
késedelem nélkül visszaigazoló e - mailt küld a Vásárló által megjelölt elektronikus
levelezési címre.
Amennyiben a Vásárló elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát postai úton ajánlott
levélként küldi meg a Szolgáltató elérhetőségi címére, az elállási jog gyakorlása tekintetében
a postára adás dátuma az irányadó.
Amennyiben a Vásárló elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát e - mail útján küldi meg a
Szolgáltató részére, úgy az elküldés irányadó az elállási jog gyakorlása vonatkozásában.
A Vásárló elállási jogának gyakorlása esetén a megrendelt terméket haladéktalanul, de
legkésőbb az elállási nyilatkozatának Szolgáltatóval való közlésétől számított 14 napon belül
köteles visszaküldeni a Szolgáltatónak, amely visszaküldés díja a Vásárlót terheli. A határidő
abban az esetben tekinthető megtartottnak, amennyiben a Vásárló legkésőbb a 14. napon
visszaküldi a terméket a Szolgáltatónak.
Abban az esetben, ha a Vásárló eláll a szerződéstől, Szolgáltató késedelem nélkül, de
legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles
visszatéríteni a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, így a fuvarozási
(kiszállításért fizetett) költséget is, kivételt képeznek azok a többletköltségek, amelyek amiatt
merültek fel, hogy Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási
módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Visszatartási jog
A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a
terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A Szolgáltató
a korábbi időpontot köteles figyelembe venni.


Visszatérítés
A Vásárló részére történő visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.


Felelősség
A Fogyasztó felelősséggel tartozik az általa megrendelt és részére kiszállított termékben
bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt
következett be.
A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, valamint
indokolt költségeinek megtérítését.


A VÁSÁRLÓT NEM ILLETI MEG AZ ELÁLLÁSI JOG
a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján
vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében,
amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak


b) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. szexuális
segédeszköz, fehérnemű, étrend kiegészítők (mint pl. étrend kiegészítőnek minősülő
bármely tabletta, ami a Honlapon megvásárolható, masszázsolaj);


c) A higiéniai vagy egészségügyi okból vissza nem szolgáltatható termékeket is visszaküldheti a Fogyasztó, amennyiben
a csomagolást, a védőfóliát még nem bontotta fel,
vagyis a terméket még nem vette használatba;


d) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;


e) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.


HIBÁS TELJESÍTÉS
Kellékszavatosság
A Szolgáltatóval szemben annak hibás teljesítése esetén a Vásárló kellékszavatossági igénnyel léphet fel. A
Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem

felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a
szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Kellékszavatosság alapján a Vásárlót megilleti – a választása szerint – :
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági
jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági
igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne,
figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a
kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy
mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat,
ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének
nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez
fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A Vásárló a hibát, annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedézésétől
számított 2 hónapon belül köteles közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két
éven túl kellékszavatosággi jogát nem érvényesítheti.
A Vásárló kellékszavatossági jogát az Eladóval szemben érvényesítheti.
Kellékszavatossági igény érvényesítésének módja
A létrejött szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül érvényesített kellékszavatossági igény esetén a
Vásárló kötezettsége annak igazolása, hogy a terméket és/ vagy
szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta.
A teljesítést követő hat hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani azt, hogy a Vásárló
által felismert hiba már a teljesítés idején is fennállt.


Termékszavatosság
A Vásárló termékszavatossági jogát érvényesítheti, hibás termék esetén.
Hibás az a termék, amely nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi
követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági jog alapján a Vásárló a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti
a termék gyártó általi forgalomba hozataltól számított két éven belül, amely határidő letelte
után a Vásárló termékszavatossági jogával nem élhet.
A termékszavatossági igény esetén a Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás.
A gyártó kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, amennyiben bizonyítani tudja, hogy:
a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, avagy hozta forgalomba, vagy
b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
nem volt felismerhető,
c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából származik.


Jótállás
Hibás teljesítés esetért a kötelezett – szerződéses jogviszony vagy jogszabályi kötelezettség
alapján – jótállásra köteles.
Szerződéses jogviszony alapján keletkezik jótállás, amennyiben azt a kötelezett – Szolgáltató,
gyártó, forgalmazó – önként vállalja.
A jótállási igény a jótálállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben a jótállásra kötelezett
kötelezettségének nem tesz eleget a jogosult – Vásárló – felhívására a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő
elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető a
bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.
A jótállási határidő 1 év, amely határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása,
vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe
helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igénnyel kapcsolatban a
Vásárló a gyártóhoz fordulhat.


JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
PANASZÜGYINTÉZÉS
A Vásárló a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kifogásait az alábbi elérhetőségeken
terjesztheti elő:
Cégnév: FUTURA-KER 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 4024 Debrecen, Csapó utca 1 ﹘ 3. 4. emelet 14. szám
Telephely: 4029 Debrecen, Csapó utca 51. szám
Cégjegyzékszám: 09-06-011153
Adószám: 21147995-2-09
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 30 619 3637, +36 30 387 4242

A Szolgáltató a szóbeli panasz alapját képező hibát, amennyiben a körülmények lehetővé
teszik késedelem nélkül kijavítja. Amennyiben a szóbeli panasz azonnali, késedelem nélküli
kijavítására nincs lehetőség a panasz jellegétől függően – vagy amennyiben a bejelentett
panasszal nem ért egyet – a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet készít – amelyet legalább
öt évi, a panaszra adott írásbeli válaszával együtt köteles megőrizni –, amelynek egy
példányát átadja a Vásárlónak.
A Szolgáltató a telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi
válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt a beérkezéstől számított 30 napon belül
érdemben megvizsgál és arra érdemi írásbeli választ ad.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás okáról részletes tájékoztatást köteles
adni a Vásárlónak.


A TELJESÍTÉS HELYE ÉS A SZERZŐDŐ FELEK JOGVISZONYÁBAN AZ ELJÁRÓ BÍRÓSÁG
A teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást a Vásárló igénybe vette.
Valamennyi, a szolgáltatás teljesítéséből eredő vitával kapcsolatban a Szolgáltató
vonatkozásában az illetékes bíróság a Debreceni Járásbíróság.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA
A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A
módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Szolgáltató székhelyén, telephelyén
és weboldalán történő kihelyezéssel válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, és azokat a
módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.
A Szolgáltató és a Vásárló közötti jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései az irányadók.
Kelt Debrecenben, 2018. augusztus 17. napján.


FUTURA-KER 2001 Bt
képviseli: Kánnár Gergely
ügyvezető


Jelen ÁSZF feltöltésének dátuma: 2019.05.10. 15:18